SAMOHALSKA OLENA YEVHENIVNA

 • О. І. Боровська, І. П. Стечишин, О. Є. Самогальська, В. Ф. Тюріна Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію /Вісник медичних і біологічних досліджень.- 2020. - №2. - С. 15-19

 • Самогальська О. Є., Шманько О. В., Лобанець Н. В. Особливості перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним панкреатитом//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. №3. С. 129-132

 • Samohalska O., Tyurina V., Mandziy Z., Shmanko O. An Analysis of the use of Tiocetam in Hepatic Encephalopathy / Asian Journal of Pharmaceutics. Oct-Dec 2019. 13 (4). S.295-299

 • Лазарчук Т.Б., Самогальська О.Є., Мерецька І.В. Роль післядипломного навчання в профілактиці синдрому емоційного вигорання у лікарів первинної ланки/Медична освіта. 2019. № 2. С. 148-151

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П. Використання комбінованого гепатопротектора “лесфаль віт” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями /Вісник наукових досліджень. 2018. № 4. С. 33-37

 • Samohalska O., Lazarchuk T., Shmanko O. Analysis of Combined Treatment with Azathioprine and Thiotriazoline on the Course of Chronic Liver Disease in Male Rats/ Asian Journal of Pharmaceutics - Jan-Mar 2018 (Supp.l) - Vol 12, No 01 (2018) - S166-169

 • Samohalska O., Kornaga S., Mandziy Z., Boiko T., Radetska L. Evaluation of efficiency of imiglucerase (cerezyme) in the treatment of gaucher disease (case reports and review of the literature) /Georgian Medical News - 2018. - №2(275). – Р. 69-73

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Корнага С.І., Радецька Л.В., Бойко Т.В., Каплун В.А. Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у пацієнтів з гемобластозами/Вісник наукових досліджень. – 2017. - №3. – С. 30-34

 • Logoyda Lilia, Korobko Dmytro, Samohalska Olena, Berdey Ihor, Kuchmerovska TamaraDevelopment of Methodology for Identification of Captopril in MedicinesAsian Journal of Pharmaceutics.Jul-Sep. 2016. 10(3). p.169.(E-ISSN:1998-409XP-ISSN:0973-8398Scopus)

 • Лазарчук Т.Б., Самогальська О.Є., Мерецька І. В. Оцінка ефективності превентивних заходів у хворих, які перенесли гострий панкреатит / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 2. – С. 123

 • Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки. Довідник для практикуючих лікарів /Під загальною редакцією проф.. М.Б. Щербиніної – К.: «Бібліотека «Здоров’я України», 2015. – 442 с.

 • О.Є. Самогальська, В.М. Мерецький, О.В. Баб’як Особливості перебігу поєднаної алкогольної та неалкогольної жирової хвороби печінки /Гепатологія. – 2015. – № 1. – С. 57-63

 • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В., Сидорівський А.М., Куліковський Л.Л. Клініко-гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки /Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 2 (82). – С. 37-41

 • Сімейна медицина : навчальний посібник / Л. С. Бабінець, C. С. Рябоконь, Б. І. Рудик [та ін.] ; за ред. : В. Б. Гощинського, Л. С. Бабінець, Є. М. Стародуба. – 2-ге вид., доповнене і перероблене. – Тернопіль : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2014. – 1161 с. : іл., табл. (співавтор р. гастроентерологія, гематологія – 18 стор)

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В. Етіопатогенетична порівняльна характеристика субкомпенсованого цирозу печінки /Вісник проблем біології і медицини – 2013. – Вип. 3, Том 1 (102). – С. 196-199

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В., Вітрук І.М. Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки /Гастроентерологія: Збірник наукових статей – 2013. – № 3 (49). – С. 82-87

 • Тюріна В.Ф., Самогальська О.Є., Марків, Гаріян М.П. Раціональне застосування антибактеріальних засобів у багатопрофільному стаціонарі /Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 175-176

 • Криськів О.І., Бабінець Н.І. Ярема Н.І., Самогальська О.Є. Формування деонтологічних аспектів професійного спілкування у лікарів-інтернів і субординаторів /Медична освіта. - 2012. - № 3. - С.

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М., Мерецька І.В. Ефективність лікування цирозу печінки із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 2. – С. 92-94

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М Антагоністи ангіотензинових рецепторів ІІ у комплексній терапії цирозу печінки в осіб з надлишковою вагою /Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник – Дніпропетровськ: Журфонд, 2012. –Випуск 46. – С. 387-393

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М, Мерецька І.В., Баб’як О.В. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз печінки /Вісник наукових досліджень.- № 2(59).- 2012.- С.29-31.

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В.. Особливості перебігу цирозу печінки залежно від індексу маси /Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник – Дніпропетровськ: Журфонд, 2011. –Випуск 45. – С. 247-252

 • Самогальська О.Є., Баб’як О.В. Особливості цитокінового профілю при цирозі печінки у хворих з різним індексом маси тіла Галицький лікарський вісник. – 2011. – № 2. – С. 110-112

 • Самогальська О.Є. Баб’як О.В. Аналіз ефективності антралю при лікуванні алкогольного цирозу печінки /Сучасна гастроентерологія. – 2011. – № 4 (60). – С. 135-139

 • Самогальська О. Є., Лобанець Н.В. Визначення незалежних предикторів смертності при алкогольних цирозах печінки на основі багатофакторного аналізу/Вестник Клуба панкреатологов. - 2011. - № 1(10). – С. 57-59

 • Пат. 54805 Україна, МПК А 61 К 31/195. Спосіб лікування хворих на алкогольний цироз печінки з синдромом портальної гіпертензії / О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук. Н.В. Лобанець; заявник і власник патенту ТДМУ імені І.Я. Горбачевського - № u201006091; заявл. 20.05.2010; опубл. 25.11.2010.

 • Лобанець Н. В. Роль ендогенної інтоксикації у прогресуванні портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки /Н.В. Лобанець, О.Є. Самогальська, С.Є. Шостак, Л.І. Складанюк, Р.П. Дуць, І.О. Боровик, Б.М. Депутат// Проблеми екології та медицини.– 2010. - № 5-6. – С. 16-20

 • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Прогнозування смертності при алкогольних цирозах печінки / Експериментальна та клінічна патологія.– 2010. - № 3. – С. 87-90

 • Самогальська О.Є. Оптимізація лікування хворих на цироз печінки невірусного генезу //Запорожский медицинский журнал. - 2010. – Том 12. - № 5. – С. 66-68

 • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки //Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С. 151-154

 • Гребеник М.В., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Масик О.М. «Сучасні підходи до організації навчального процесу на кафедрі терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти (ФПО)» //Медична освіта. - 2010. - №1. - С.68-71.

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М. „Клініко-біохімічні особливості перебігу хронічних захворювань печінки на фоні метаболічного синдрому” //Вісник наукових досліджень.- №4(57).- 2010.- С.12-15.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Лобанець Н.В. «Окремі аспекти патогенетичної терапії алкогольно-вірусного субкомпенсованого цирозу печінки» //Кримський терапевтичний журнал №2 (13).- 2009.- С.66-69.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження //Сучасна гастроентерологія.-№2 (46).-2009.-С.18-21.

 • Самогальська О.Є. Ефективність препарату «Антраль» при неалкогольній жировій хворобі печінки //Сучасна гастроентерологія.-№ 5 (49).-2009.-С.85-88

 • Самогальська О.Є. Алкогольна хвороба печінки: власне спостереження. Можливості діагностики та підходи до лікування //Новости медицины и фармации. – 2009. - № 279. – С. 45-48

 • Самогальська О.Є., Карпенко Н.В. Цироз печінки: сучасний стан проблеми //Сімейна медицина. – 2009. – № 2. – С.6-7

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження //Сучасна гастроентерологія.-№2 (46).-2009.-С.18-21.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Клініко-імунологічні аспекти алкогольного та вірусно-алкогольного цирозу печінки //Сучасна гастроентерологія.-№ 6 (44).- 2008.- С.27-31

 • Грищук Л.А., Господарський І.Я., Самогальська О.Є., Ярема Н.І., Білик С.О., Грищук О.Л., Кравченюк Є.А. Лікування остеопенічного синдрому у хворих зі специфічним ураженням легень // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 3. – С. 41-44

 • Самогальська О.Є., Карпенко Н.В. Порівняльний аналіз поширеності та особливості перебігу цирозу печінки серед чоловіків та жінок //Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 2. – С.19-20

 • Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник Особливості перебігу цирозу печінки при метаболічному синдромі // Сучасна гастороентерологія. –– 2008. - № 5 (43). – С. 57 – 60.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М., Криськів О.І., Карпенко Н.В. Маркери прогресування алкогольної хвороби печінки //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник /Філіпов Ю.О. та інші/.–Дніпропетровськ: Журфонд, 2008.–Випуск 40. - С.101-105.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Звершхановський Ф.А. та ін. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 196 с.

 • Бабінець Л.С., Гощинський В.Б., Самогальська О.Є., Криськів О.І. "Формування практичних навичок щодо роботи з "медичною картою амбулаторного хворого" при підготовці субординаторів та інтернів на кафедрах сімейної медицини" //Архів клінічної медицини.- № 1(13).-2008.- С. 75-76.

 • Самогальська О.Є., Стародуб Є.М., Масик О.М., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є., Криськів О.І., Ярема Н.І., Бабінець Л.С. "Ефективність запровадження принципів доказової медицини на факультеті післядипломної освіти" //Медична освіта.- № 1.- 2008.- С. 24-26.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є., Криськів О.І., Бабінець Л.С. "Оптимізація лікування хворих на декомпенсований цироз печінки вірусної етіології" //Вісник Вінницького національного медичного університету.- № 12 (1).- 2008.- С.140-142.

 • Стародуб Є.М., Масик О.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є. Впровадження принципів доказової медицини на факультеті післядипломної освіти //Медична освіта. – 2006. - № 1. - С.64-67.

 • Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська “Використання антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки” // Новости медицины и фармации. - №226. - 2007. – С.13.

 • Самогальська О.Є. Ефективність використання комбінованих ноотропних препаратів у лікуванні печінкової енцефалопатії//Новости медицины и фармации. – 2007 - № 17 (224). – С.16-17

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М. Ефективність різних доз тіотриазоліну при декомпенсованому цирозі печінки вірусної етіології//Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник, випуск 39. -Днепропетровськ: Журфонд, 2007-С.380-385

 • Самогальська О.Є. Сучасні аспекти патогенезу, діагностики і лікування цирозів печінки. Автореф. дис.... докт.мед.наук. — Івано-Франківськ, 2007—22 с.

 • Самогальська О.Є. Підвищення ефективності лікування печінкової енцефалопатії //Здоров”я України.- 2006. - № 4(137). – С.45

 • Пат. №140808 Російська Федерація Способ лечения алкогольных болезней печени № 200414005/14 / Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А., Авраменко М.О..- Заявл. 06.05.2004. Опубл. 21.02.2006

 • Пат. №75211 Україна Спосіб лікування алкогольної хвороби печінки №2004042428 / Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А., Авраменко М.О. Заявл. 01.04.2004. Опубл. 15.03.2006

 • Самогальська О.Є. Фіброзувальні процеси при цирозах печінки //Ліки України.-2006.-№ 11.- С.

 • Стародуб Є.М., Масик О.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Особливості цитокінового профілю при цирозі печінки// Вісник наукових досліджень.-2006. -С.29-31

 • Самогальська О.Є. Ефективність використання препарату тіоцетам при печінковій енцефалопатії // Міжнародний неврологічний журнал.-2006.-№ 3(7).- С 49-54

 • Самогальська О.Є. Дослідження ефективності різних доз тіотриазоліну при хронічних дифузних захворюваннях печінки // Сучасна гастроентерологія. – 2006. - № 2(28). - С. 34-39.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М. Ефективність тіоцетаму в лікуванні печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки//Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник, випуск 37 / Філіппов Ю.О., Мосійчук Л.М., Скирда І.Ю. та інші. – Днепропетровськ: Журфонд, 2006-С.568-572

 • Самогальська О.Є. Підвищення ефективності лікування печінкової енцефалопатії //Здоров”я України.- 2006. - № 4(137). – С.45

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А., Волошин М.А., Грошовий Т.А. Азатіоприн і тіотриазолін в комплексній терапії цироза печінки // Запорожский медицинский журнал. – 2006. - № 1(34). – С. 33-36

 • Сімейна медицина // під ред. проф. Стародуба Є.М., Гощинського В.Б.(р. Гастроентерологія, гематологія).- Тернопіль, Укрмедкнига, 2005.- С.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А. Сучасні аспекти діагностики і лікування алкогольної хвороби печінки//Методичні рекомендації.-Тернопіль, 2005. – 18 с.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є. Особливості медикаментозної терапії при хронічних дифузних захворюваннях печінки, що супроводжуються синдромом холестазу та змінами мінеральної щільності кісткової тканини // Сучасна гастроентерологія. – 2005. - № 3(23). - С. 19-23.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є. Корекція ендотоксикозу, про- та антиоксидантного дисбалансу у хворих на цироз печінки //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник / Філіппов Ю.О., Мосійчук Л.М., Скирда І.Ю. та інші. – Днепропетровськ: Журфонд, 2005-С.323-327

 • Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська Про доцідьність і ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти в комплексному лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки // Здоров”я України.-№ 13-14(122-123).-2005.-С.21

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., ярема Н.І., Рудик Б.І., Звешхановський Ф.А., Мартинюк Л.П., Шостак С.Є. „Про підготовку та перспективи укомплектування сімейними лікарями лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості області випускниками Тернопільського медичного університету” //Медична освіта. – 2005. - № 3-4. - С.26-29.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Мартинюк Л.П., Ярема Н.І., Шостак С.Є., Дуць Р.П. Використання комп”ютерних технологій при підготовці сімейних лікарів в інтернатурі //Сімейна медицина. – 2004. - № 3. – С. 145

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Волошин М.А., Кучеренко Л.І., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є. Патогенетичне обґрунтування комплексної терапії цирозу печінки препаратами з антиоксидантними властивостями //Запорожский медицинский журнал. – 2005. - № 1(28). – С. 84-86

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Шостак С.Є. Алгоритми діагностики і лікування хронічних захворювань органів травлення. Тернопіль, Укрмедкнига – 2004. – 180 с.

 • Стародуб Є.М., Лазарчук Т.Б., Складанюк Л.І. Ферментозамісна терапія солізимом у комплексному лікуванні виразкової хвороби // Нова медицина. – 2004. - № 5(16). - С. 72-74.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки //Медицина світу. – 2004. - Додаток. - С.21-24

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки //Здоров’я України. – 2004. - № 5(90). - С. 36.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мельник І.І., Лазарчук Т.Б. Тіотріазолін в комплексній терапії цирозів печінки // Ліки України. - 2003.- №10. - С.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Особливості структури посібника для післядипломної підготовки лікарів-терапевтів //Медична освіта. – 2003. - № 2. – С.189-190

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є., Дуць Р.П. Глутаргін в комплексній терапії декомпенсованого цирозу печінки /Збірник робіт науково - практичної конференції ”Глутаргін – нові принципи фармакотерапії захворювань печінки” – Харків, 2003 – С. 53 – 58.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки // Сучасна гастроентерологія. – 2003. - № 2(12). - С. 54-56.

 • Є.М. Стародуб, О.Є.Самогальська. Механізми формування алкогольної хвороби печінки і її прогностичні критерії //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль.-2003.-№1.-С.68-70.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки //Медицина світу. – 2004. - Додаток. - С.21-24

 • Самогальська О.Є. Вплив тіатріазоліну на перебіг алкогольної хвороби печінки// Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. - Випуск Х. – Запоріжжя, 2004.- С.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки //Здоров”я України. – 2004. - № 5(90). - С. 36.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мельник І.І., Лазарчук Т.Б. Тіотріазолін в комплексній терапії цирозів печінки // Ліки України. - 2003.- №10. - С.41-42

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Особливості структури посібника для післядипломної підготовки лікарів-терапевтів //Медична освіта. – 2003. - № 2. – С.189-190

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б.,Шостак С.Є., Дуць Р.П. Глутаргін в комплексній терапії декомпенсованого цирозу печінки /Збірник робіт науково- практичної конференції ”Глутаргін – нові принципи фармакотерапії захворювань печінки” – Харків, 2003 – С. 53 – 58.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки // Сучасна гастроентерологія. – 2003. - № 2(12). - С. 54-56.

 • Є.М. Стародуб, О.Є.Самогальська, І.І.Мельник, Л.П.Мартинюк, Н.І. Ярема, Т.Б.Лазарчук, Н.В.Журбенко, Н.Г.Блінова, Р.П.Дуць, О.М.Королюк. Динаміка показників денситометрії у процесі лікування хронічних захворювань печінки / Матеріали ХLVI підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.-2003.-№1.-С.94.

 • Є.М. Стародуб, О.Є.Самогальська. Механізми формування алкогольної хвороби печінки і її прогностичні критерії //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль.-2003.-№1.-С.68-70.

 • Проблеми остеопорозу/ За ред. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-446 с.

 • Самогальська О.Є. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цироз печінки // Проблеми остеології.Т5.-2002.-№2-3.-С.118-121

 • Самогальська О.Є. Стан кісткової тканини у хворих з патологією печінки // Екпериментальна і клінічна медицина.-2002.№1.-С.88-90

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мельник І.І., Лазарчук Т.Б. Тіотріазолін в комплексній терапії цирозів печінки // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. - Випуск VIII. – Запоріжжя, 2002.- С. 206-210

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Я., Мельник І.І., Журбенко Н.В., Шустер В.Ю., Королюк О.М. Мінеральна щільність кісткової тканини у пацієнтів з хронічними захворюваннями печінки // Сучасна гастроентерологія.-№ 2.-2002.-С.104

 • О.Є.Самогальська. Стадалакс – ефективний засіб для лікування хворих із хронічними закрепами // Ліки України. – 2002.- № 4.- С.31-32

 • Ye. Starodub1, O. Samogalska1, T. Lasarchuk1, I. Pankiv1T- electrolytic solution of silver in the complex therapy of the ulcer disease// 9th United European Gastroenterology Week. Citation: Gut; Vol. 49 (Suppl Ш); November 2001; abstract no. 1039

 • Є.М.Стародуб, О.Є.Самогальська, Т.Б.Лазарчук, Л.М.Чорна. Особливості діагностики хронічних вірусних гепатитів. Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи и их исходы.- Киев, 2001.- С.228-230.

 • Є.М.Стародуб, О.Є.Самогальська, Т.Б.Лазарчук, Л.М.Чорна. Комплексна терапія алкогольних уражень печінки //Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник.-Дніпропетровськ,2000.-Випуск 30.-С.459-463.

 • Стародуб Є.М., Зоря А.В., Самогальська О.Є., Паньків І.Б., Шостак С.Є., Усинська О.С. Стан імунітету у хворих з пептичною виразкою// Український терапевтичний журнал. Т.3.- 2001.- № 3.- С.34-37

 • Стародуб Є.М., Лазарчук Т.Б., Чорна Л.М.. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих з патологією органів травлення//Вісник науко-вих дослід-жень.-2001.-№1.-С.35-36.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., УсинськаО.С.Сучасні підходи до консервативної терапії хронічног панкреатиту//Сучасна гаст-роентерологія.-2001.-№1(3).-С.49-51.

 • Стародуб Є.М., Усинська О.С., Самогальська О.Є. Озонотерапія – перспективи використання в гастроентерології // Сучасна гастроентерологія. – 2001. - №2. – С.11-13

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Сучасні аспекти лікування цирозів печінки// Ваше здоров”я. – 2001. – №15(589). - С.13

 • Starodub E., Zorya A., Shostac S., Samogalska O., Smachylo I. Immunity and lipid peroxdation in peptic ulcer//International jounal of medical microbiology.-2001.-vol.291,suppe.31.-p.160.

 • Є.М.Стародуб, Б.І.Рудик, Ф.А. Звершхановський, О.Є.Самогальська, І.І.Мельник, О.М.Барна, Н. В.Журбенко, Н.Г.Блінова, Т.Б.Лазарчук, І.О.Федорова. Переваги перервного навчання на циклі спеціалізації “Загальна практика – сімейна медицина”//Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів. Мат-л навч.-метод. конф.-Тернопіль,2001.-С.151-152.

 • А.В.Зоря, Я.Я.Боднар, О.Є.Самогальська, Л.П.Боднар, Р.П.Дуць. Морфологічна і клініко-імунологічна характеристика комплексної терапії хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки //Рос. морфологические ведомости.-2000.-№1-2.-С.273-275.

 • Є.М.Стародуб, О.Є.Самогальська, Т.Б.Лазарчук, Л.М.Чорна. Комплексна терапія алкогольних уражень печінки //Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник.-Дніпропетровськ,2000.-Випуск 30.-С.459-463.

 • Prof. E.M.Starodub, doz. O.E.Samogalska, doz. A.V.Zoria, I.B.Pankiv, R.R.Komorovsky. Manegement of chronik colitis in patients with peptic ulcer// New Concepts on Etiopathogenesis and Treatment of infllamatory Bowel Diseases: Abstracts Poster Abstracts.-Warsaw (Poland), 1999.-C. 72.

 • Є.М.Стародуб, Н.В.Журбенко, А.В.Зоря, О.Є.Самогальська, І.І.Мельник “Особливості викладання терапії на факультеті післядипломної освіти” /Медична освіта.- 1999.- N.- С. 59-62.

 • E. M. Starodub., A. V. Zorya, O.E. Samogalska, I.B. Pankiv, T.B. Lazarchuk. Microwave resonant therapy in treating ulcer. / Third annual winter h. pylori workshop. Developments and new directions in helicobacter research : from the basic laboratory to the patient. – Orlando, Florida, february 26-27, 1999. – P. 44.

 • Starodub E., Kurus O., Melnic I., Shostak S., Samogalska O., Kulish V., Clinical and Morphokogical Parallels in a complex therapy of the duodenal ulcer associated with the duodenogastral Reflux by a High-Frequensy electromagnetic Radiation [HF EMR]/3-International Congres of the EBEA.-Nancy,1996,p.90.

 • Starodub E., Lasarchuk T., Yakovlev V., Shostak S., Samogalska O., Melnyk I., Electromagnetic emanation of Super-hagh Freqensy in the Complex Treatment of Chronic Pancreatitis/3-International Congres of the EBEA-Nency,1996,p.,89/21.

 • Starodub E.,Samogalska O.,Dyachan L.,Zorya A.,Shostac S.,The efficacy of inhibitors of angiotensin-converting enzim in treatment of portal hypertension/Falk Symposium.New trends in diagnosis and treatment of liver and colonic diseases.-Lviv,1997-p.-244.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Нові підходи до етіології, патогенезу, діагностики і лікування виразкової хвороби та гастриту типу В // Вісник проблем медичної реабілітації і фізіотерапії. - № 1.-Київ – Вінниця, 1996. – С. 116-117

 • Samogalska O., Gavryluk M. Helicobacteriosis and intragastrik pH-data in patients with gastroduodenal pathology /International workshopon. Helicobacteris and Related Organisms.-England. Winchester.-1995.-P.20.

 • Starodub E.,Samogalska O., Hlibovska L.,Shostac S Urado de sal-terapio ce unonikly malsonoj de digestorganoj kun forta dolorasin dromo //Ointernacia medicina esperanto-konferenco, 12.07.-15.07. 1995.-Ternopil.-P.61-62.

 • Starodub E., Samogalska O., Gavryluk M., Shostac S., Dyachan L., Helicobacteriosis and intragastric-pH data in patients with'' gastrodudenal pathology'/8 International work shopon Campylobacters.Helicobacters and related Organisms.10-13.july,1995 England Winchester.-p.20.

 • E. Starodub, L. Diytchan, O. Samogalska, S. Shostak, M. Starodub, L. Diyachan, L. Martinuk. Electro-magnetic Irradiation of ultra High Frequensy in combaind treatment of Pyelonephritis./The ennual Review of Researsh on bological effects of electric and magnetic fields from the generation.New Mexico,USA.November,6-10,1994.-p.85-86.

 • E.Starodub, M.Gavryluk, O.Samogalska, M.Starodub, J.Мarkiv. Patu- ogenetik substantiation of Specific Therapy in Duodenal Ulcer associated with Helicjbacter Pylori /The American Journal of Gastroenterology.-Vol. 89.-N8.1994.-p.1331.

 • Starodub E., Samogalska J. Gavryluk M., Starodub M., Markiv I. Changes of ummune status and lipid peroxidetion processes in HP-positiv patients with duodenal /Pathogenesis and host response in HP infection. Lo-skolen, Elsinore, Dermark, june,21-24, 1994.-р.161.

 • Starodub E., Samogalska O., Gavryluk M.,Starodub E., Melnik I. Use of MM-diapason exfremaly High frequency electromagnetic radiotion in duodenal ulcer with prononuced algasic syndrome / Abstract Book (Six teenth Annual Meeting Copenhagen, Denmark^ June, 12-17. 1994.-р.

 • Stapodub E.,Samogalska O.,Shostak S., Starodub M. The effekt of extremaly High frequency electromagnetic Radiotion on Couse of Duodenal Ulcer Associated with Htlicobfcter Pylori /Transactions , 2 Congress of the European Bioelectro magnetics Association, December 9.11.1993. р.43 44.

 • Стародуб Є.М.,Самогальська О.Є. Виразкова хвороба: сучасні погляди на етіологію, патогенез, діагностику та лікування /Медична газета України.-12.1994.-N43.-с.1,8.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Марків І.М., Лучанко П.І. Вплив електромагнітного випромінювання надвисокої частоти на перебіг виразкової хвороби, асоційованої хелікобактерпілорі /Лікувальна справа,1994.-N 1.-с.85-87.